Bereikbaarheid

Per fiets

Doordat onze school bereikbaar is via heel goede en veilige fietspaden, komen heel wat leerlingen met de fiets naar school. Ze kunnen de openbare weg oversteken aan de verkeerslichten, naar de school fietsen op een privé-fietspad en dan hun fiets in een overdekte fietsenstalling plaatsen.
Regelmatig organiseren we fietsencontroles en graveeracties om ook hier de veiligheid te doen primeren.

Per auto

Onze school beschikt over een parking waarop je je zoon of dochter veilig kan afzetten en weer ophalen zonder ze bloot te moeten stellen aan drukke en onveilige verkeersituaties.

Per bus

Voor het gebouw stopt een schoolbus op een eigen halte op het domein. Daarnaast zijn er op wandelafstand meerdere buslijnen die onze school bedienen.
Bijvoorbeeld:

Halte “Heverlee Sint-Albertuscollege”: 
 
Lijn 630 Remy – Haasrode
Lijn 597 Wilsele – Heverlee
Halte “Heverlee Sterrekes”: 


 
Lijn 4 Herent – Haasrode
Lijn 5 Vaalbeek – Wakkerzeel
Lijn 6 Hoegaarden – Wijgmaal
Lijn 527 Honsem – Pellenberg – Heverlee

Meer info vind je op www.delijn.be.

Inschrijven

Inschrijven in het eerste leerjaar A

Vanaf 25 maart 2024 (14.00u) tot 19 april 2024 (14.00u) kunt u digitaal aanmelden voor het eerste jaar. Alle nodige informatie vindt u op de website https://www.aanmelden.school

Inschrijven in het tweede tot en met het zesde leerjaar (2024-25)

Wil je vanuit een andere secundaire school de overstap naar SALCO maken?

Je dient dan een aanvraag tot inschrijving in. Dat kan je doen vanaf maandag 1 juli 2024 om 9.00 uur t.e.m. 3 juli 2024 om 12:00 uur. De aanvraag gebeurt digitaal via een link die hier vanaf 1 juli verschijnt. Opgelet:

 • Je hebt er belang bij dit zo snel mogelijk te doen. De chronologie van de aanvraag is doorslaggevend.
 • Een aanvraag tot inschrijving betekent echter nog niet dat je bent ingeschreven.

Op het moment van jouw aanvraag tot inschrijving weten we als school nog niet in welke richtingen/in welke jaren er nog plaats zal zijn. We moeten immers eerst de studiekeuzes van onze eigen leerlingen verwerken. Zodra dat gebeurd is, nemen we contact op met jou. Dan laten we je weten of je aanvraag kan omgezet worden tot een daadwerkelijke inschrijving, of niet.

Als je je kan inschrijven, maken we een afspraak voor alle administratie en om een intakegesprek te voeren. Zo zorgen we voor een goede overstap.

Onze school is open tot en met 5 juli. Op 22 augustus zijn we terug aanwezig op school.

Dagindeling

Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens kan je al vanaf 7.30 uur terecht in de studiezaal om je lessen nog eens na te kijken of op de speelplaats voor een gezellige babbel.

’s Avonds kan je elke dag behalve vrijdag van 16.15 uur tot 17.00 uur studeren en werken in de avondstudie.

Op woensdagnamiddag kan wie dat wenst, nog op school studeren tot 15.00 uur.

De lesuren

Van 8.15 uur tot 11.55 uur heb je vier lesuren van 50 minuten en een korte speeltijd (ook op woensdag).
Van 13.20 uur tot 16.05 uur heb je drie lesuren van 50 minuten en een korte speeltijd (niet op woensdag).

Middagactiviteiten

In de eerste graad moet je kiezen uit:

 • sport (vb. voetbal, tafeltennis, dans, rope skipping, volleybal ...)
 • de krea-kelder ( vb. fotografie, kaarsen maken, kerstversiering ...)
 • schoolorkest (dinsdag) of schaken (donderdag)
 • inhaallessen na ziekte, of bij grote problemen.

In de tweede graad van september tot de herfstvakantie en van de paasvakantie tot einde juni moet je 1 keer per week op een vaste middag kiezen uit de drie bovenstaande activiteiten. Buiten deze periode en op andere dagen mag je kaarten, sporten, babbelen of studeren.

In de derde graad kan je zelf initiatief nemen.

Heel regelmatig wordt deze structuur doorbroken door andere activiteiten zoals de schoolradio, middagconcerten, films, DJ-contest ...
De L.O.-leerkrachten organiseren ook een aantal competities in klasverband tijdens de middagpauze.

Maaltijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag heb je de keuze uit:

 • boterhammen van thuis
 • soep (€ 0,6)
 • een heerlijke warme maaltijd (€ 8,30 / dag)
 • belegde broodjes: € 3,00 - € 4,00

Bijdrageregeling voor de ouders

Bij het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een lijst met financiële bedragen, die we van je ouders kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

 1. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker moeten doen, bv. het betalen van handboeken, het betalen van de gebruikte kopieën.
  Er is ook materiaal dat je zowel op school als elders kunt kopen (bv. sommige handboeken). Je kiest vrij waar je dit aankoopt, maar als je het op school aankoopt, dan moet jij of je ouders de vastgestelde bijdragen betalen.
 2. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht moet aan deelnemen; maar als je ze aankoopt of eraan deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel de vastgestelde bijdrage voor betalen (bv. warme maaltijden, buitenlandse reizen). Voor sommige uitgaven vermeldt de lijst ‘vaste prijzen’, voor andere zijn enkel ‘richtprijzen’ vermeld.

Voor het eerste jaar bedragen de verplichte schoolkosten ongeveer € 650. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar schoolboeken.

Bij problemen met het betalen van de schoolrekening, kan er in overleg met de school en in alle discretie gezocht worden naar aangepaste betalingsmodaliteiten.

Pedagogisch project

Sint-Albertuscollege, een school waar toekomstplannen vorm krijgen

We maken van je schooltijd een ‘time to remember’ en we werken samen met jou aan je toekomstplannen.
Bij ons mag je jezelf zijn, je eigen talenten en mogelijkheden ontplooien en anderen oprecht ontmoeten. In deze school krijgen je intellectuele belangstelling en ontwikkeling maximale kansen. We begeleiden je op weg naar sociale bewogenheid, maatschappelijk engagement en een kritisch maatschappelijk bewustzijn. Daarnaast is er aandacht voor het leefmilieu.

Het volledige pedagogisch project kunt u hier nalezen (download pdf)

Privacy

Algemeen

Het Sint-Albertuscollege hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. In dit hoofdstuk willen we u zoveel mogelijk informeren over hoe onze school omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze school verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met:

 • de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
 • de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Uw rechten

Iedere betrokkene wiens persoonsgegevens door onze school wordt verwerkt heeft:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft , inkijken aan de hand van een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van- uw gegevens, dan kan u zicht hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Bewaartermijn

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om u te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meldpunt privacy

Mocht u ondanks onze inspanningen toch nog een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw zoon of dochter, kan u dit steeds melden via: privacy@salco-haasrode.be.
Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: https://www.privacycommission.be/.

Informatieveiligheids- en privacybeleid (IVP-beleid)

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid kan u vinden in het IVP-beleid dat op onze school werd opgesteld. Dit beleid heeft als doel de continuïteit van het onderwijs te waarborgen en het voorkomen van beveiligings- en privacyincidenten.

Allereerst is er de privacyverklaring. In deze Privacyverklaring is er sprake van documenten die de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op onze school beschrijven. Deze vindt u hier.

Leerlingenbegeleiding

Een zaak van het hele schoolteam

Onze school wil leerlingen waarderen in hun kracht en hun talent en wil hen ondersteunen in hun zorgnoden. Op die manier kunnen ze hun volle potentieel ontdekken en benutten. Onze school zet leerlingen aan het beste van zichzelf te geven en biedt hun de nodige ondersteuning om zelfredzaam te worden. We zijn een zorgzame school. Dat wil zeggen dat we oog hebben voor de leer-en zorgnood van elke leerling, in de klas maar evengoed buiten de klasmuren.  

Samen met ons hele schoolteam bieden we alle leerlingen de nodige basiszorg, zorg die met andere woorden voor elke leerling rendeert. We voorzien redelijke aanpassingen die de leerwinst verhogen en bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor iedereen, zoals het gebruik van voorleessoftware voor leerlingen met dyslexie, ondersteuning van ex-okan-leerlingen, ondersteuning van leerlingen met specifieke noden (ADD, ADHD, ASS, ….), initiateven rond het begeleiden van cognietef sterk functionerende leerlingen. Daarnaast staan we steeds klaar voor leerlingen die nood hebben aan extra verhoogde zorg of extra uitdaging.  Daartoe werken we nauw samen met externe partners zoals het CLB, het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant, … . We maken ons sterk dat we samen met onze partners steeds een aanpak op maat van de leerling uitwerken.

Leren en leven op Salco doe je niet alleen!

Jouw studieloopbaan hangt veel van je eigen inzet, leef- en studiehouding af.  
De vakleerkrachten helpen je tijdens de lessen om de leerstof te verwerken door begeleid maar toch zelfstandig leren.  Daarnaast kan je altijd met je vragen of problemen bij je klassenleraar terecht. 
Onze school doet ook beroep op het buddy-project van de stad Leuven. Met dit project proberen we op een educatief verantwoorde manier leerlingen kansen te geven om te groeien binnen onze school. 
Elke week bespreken directie, leerlingenbegeleiders en een CLB-medewerker leerlingen die extra begeleiding nodig hebben en zoeken samen naar oplossingen. Kortom, we doen het op Salco samen! 

Loop je vast bij het studeren van een bepaald vak? Heb je moeite met het studeren van grotere gehelen? Geen nood. Ook daar willen we samen met ons team de nodige handvaten aanreiken. Onze leercoach geeft de leerlingen ‘tips and tricks’ om efficiënter te studeren. Tijdens middagsessies gaat hij individueel of in groep aan de slag. Leren doe je nooit alleen. Ook het thuisfront is een belangrijke partner om efficiënt en succesvol te studeren. Daartoe organiseren we ook voor alle ouders infosessies hoe onze leerlingen aan de slag kunnen met de leerstof. 
Daarnaast nodigen we leerlingen met extra zorgnoden of leerlingen die niet aan studeren toekomen uit voor de begeleide avondstudie. Deze avondstudie wordt gedragen door leerkrachten, buddy’s (vanuit de stad Leuven en de UCLL) én vrijwilligers. Ook dat doen we samen. 

Samenwerken is immers onze kracht. Communicatie tussen ouders, leerkrachten en directie is daarom belangrijk. Dit kan via informele momenten, op de voorziene oudercontacten eind oktober, half januari en eind mei of via het interactief contactmedium SmartSchool (http://salco.smartschool.be). 

In september organiseren we een infoavond voor ouders waar ze kennis kunnen maken met de klassenleraar en de aandachtspunten van dat jaar in kaart gebracht worden. Nadien hebben ouders de kans om na te praten.

Kalender

Kalender 1ste trimester schooljaar 2023-2024
vr 1 septembereerste schooldag
ma 4 septemberschoolfotograaf
di 19 septemberinfo-avond voor de ouders van de leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar
di 26 septembersportdag
ma 2 oktoberpedagogische studiedag
do 12 oktobervrijaf voor de leerlingen (klassenraaddag)
vr 27 oktoberrapport DW1
ma 30 oktober - vr 3 novemberherfstvakantie
za 11 novemberwapenstilstand
di 14 novemberoudercontact (op school)
vr 1 decemberrapport DW2
wo 6 decemberstart proefwerken 3de graad
do 7 decemberstart proefwerken 2de graad
di 12 decemberstart proefwerken 1ste graad
ma 18 decemberlaatste proefwerk alle klassen
vr 22 decemberrapport PW2 + kerstactiviteit
ma 25 december - vr 5 januarikerstvakantie

 

Kalender 2de trimester schooljaar 2023-2024
di 9 januarioudercontact (online)
do 11 januarioudercontact (op school)
vr 26 januariChrysostomos
vr 2 februarifacultatieve vrije dag
ma 12 februari – vr 16 februarikrokusvakantie
vr 8 maartrapport DW3 (1ste en 2de graad)
za 9 maartopendeurdag
di 19 maartstart proefwerken 1ste graad
do 21 maartstart proefwerken 2de graad MT
vr 22 maartstart proefwerken 2de graad
ma 25 maarteinde proefwerken 1ste en 2de graad
vr 29 maartrapport PW2 (1ste en 2de graad)
rapport DW3 (3de graad)
ma 1 april – vr 12 aprilpaasvakantie

 

Kalender 3de trimester schooljaar 2023-2024
di 16 apriloudercontact (op school)
do 18 apriloudercontact (online)
wo 1 meiDag van de arbeid
do 9 meiHemelvaartsdag – vrije dag
vr 10 meivrije dag
di 14 meileerlingenfeest
ma 20 meipinkstermaandag – vrije dag
vr 31 meirapport DW4 2de en 3de graad
do 6 junistart proefwerken 3de graad / PW Grieks 2de graad
vr 7 junirapport DW4 1ste graad
ma 10 junistart proefwerken 2de graad (Latijn)
di 11 junistart proefwerken 2de graad
vr 14 junistart proefwerken 1ste graad
vr 21 junilaatste proefwerken
wo 26 junidiploma-uitreiking en receptie zesdejaars
vr 28 junieindrapport van 1ste tot en met 5de + oudercontact