Onze pedagogische visie

Op het Sint-Albertuscollege-Haasrode (SALCO) hebben we respect voor elkaars eigenheid en kwetsbaarheid. Onze leerlingen zijn geïnteresseerd in de integrale ontwikkeling  van  hun  persoonlijkheid.  We  zien  hen  graag  uitgroeien  tot evenwichtige jongvolwassenen, die niet alleen snugger en handig zijn, maar ook vriendelijk en hulpvaardig en met wie het aangenaam is om te leven. Ze hebben zin voor solidariteit en ze verzetten zich tegen onrecht veraf en dichtbij, in het bijzonder tegen plagen en pesten, tegen hebzucht en harteloosheid.

Onze leerlingen zijn kritisch – ook tegenover zichzelf – en zelfredzaam. Ze vormen zich vol zelfvertrouwen een eigen, onderbouwde mening en voeren daarover een hoffelijk debat. Ze leren hun creativiteit te structureren, studeren grondig en zetten stevig door. Ze leggen zich toe op elementaire werkattitudes en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zetten zich niet alleen in voor vakken of vaardigheden waarin ze van nature uitblinken, maar ze leren moeilijkheden te overwinnen om beter te worden in wat ze nog niet kennen of kunnen.  Ze laten zich raken door het goede, het echte en het mooie. Ze besteden veel aandacht aan een gezonde, sportieve levensstijl, genieten van artistieke expressie en handelen ecologisch bewust. Ze kiezen voor klasse zonder pretentie.

Op  spiritueel  vlak  durven  ze  een  persoonlijke  zoektocht  aan  naar  hun levensbeschouwelijke  identiteit  en  ontwikkelen  ze  een  weloverwogen waardenschaal.  Daarbij zoeken ze zowel een eerlijke dialoog als momenten van stilte en innerlijkheid.

Zulke leerlingen kun je niet als nummers behandelen. De school heeft de ambitie hen te helpen uitgroeien tot “mooie mensen”, die zelf gelukkig zijn en anderen gelukkig maken.

Hoe willen we die opdracht waarmaken?

Het Sint-Albertuscollege-Haasrode wil leerlingen waarderen in hun kracht en hun talent en wil hen ondersteunen in hun zorgnoden.  Op die manier kunnen ze hun volle potentieel ontdekken en benutten.  Onze school zet leerlingen aan het beste van zichzelf te geven en biedt hun de nodige ondersteuning om zelfredzaam te worden. Jongeren in (kans)armoede krijgen daarbij bijzondere aandacht.De leefregels van onze schoolgemeenschap laten leerlingen ruimte voor persoonlijk initiatief en maken tegelijk duidelijk welke grenzen ze moeten respecteren. Dagelijks leren ze om zowel individueel als in groep rekening te houden met de anderen.

Onze leerkrachten zijn de spilfiguren in het pedagogische proces. Zij zijn de professionals die zich elke dag ten volle inzetten om de doelstellingen van onze pedagogische visie waar te maken en om hun leerlingen de eindtermen te laten behalen. Daartoe worden de leerkrachten deskundig gecoacht door de directie en kunnen ze rekenen op voldoende autonomie om hun eigen accenten te leggen. Vanuit  hun  professionalisme actualiseren ze voortdurend hun competenties volgens het principe van levenslang leren. Door samen te werken, te overleggen en visies uit te wisselen, bewaken onze leerkrachten de leerlijnen over het hele onderwijstraject en versterken ze elkaar. Persoonlijke initiatieven van leerkrachten die passen in het pedagogische beleid worden aangemoedigd en ondersteund. Het logistiek en secretariaatspersoneel biedt een onmisbare bijdrage om het pedagogische proces in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.

Het schoolbeleid vertrekt expliciet vanuit een eigentijdse christelijke identiteit en  gaat  hierover  een  open  dialoog  aan  met  andere  godsdiensten  en levensbeschouwingen. Naast de permanente zorg voor de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs, wil onze school de meerwaarde van diversiteit en solidariteit bij  leerlingen  en  leerkrachten  waarderen  en  versterken. De  volwaardige integratie van OKAN-leerlingen in het dagelijkse schoolleven is daarvan een illustratie. SALCO opteert ondubbelzinnig voor leerlinggericht onderwijs, waarbij leerlingen  optimaal  begeleid  en  georiënteerd  worden  in  functie  van  hun specifieke mogelijkheden. Daarbij moet de draagkracht van de leerling, de klas, de leerkracht en de school worden gerespecteerd en versterkt.

Als lerende organisatie wil onze school haar beleidsvoerend vermogen optimaliseren door samen met leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie en ouders gestalte te geven aan een dynamische schoolvisie, door efficiënt en transparant te communiceren en door leiderschap te delen. Onze school speelt gepast en selectief in op vragen van buitenaf, staat open voor innovatie die het didactische kernproces kan verbeteren en hecht veel belang aan  een  warme, familiale  sfeer. Het schoolbeleid  is erop gericht alle inspanningen op pedagogisch, organisatorisch, materieel, personeel en financieel vlak op elkaar af te stemmen. Regelmatig wordt samen gereflecteerd over de kerntaken van de school.

Als kleinschalige school in  een unieke  groene  omgeving, besteedt SALCO bijzondere zorg aan de infrastructuur en de materiële omkadering, waarbij we rekenen op de hulp en de inzet van groot en klein.

Het Sint-Albertuscollege-Haasrode maakt deel uit  van een breder samenwerkingsverband: de Katholieke Scholengemeenschap Leuven (of KS Leuven). Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een breed en leerlinggericht studieaanbod  waarbij alle leerlingen in de Leuvense onderwijsregio een school, een studierichting en een klas kunnen vinden die beantwoordt aan hun talenten, die rekening houdt met hun noden en die de droom van elk van hen op een volwaardige ontplooiing en een mooie toekomst kan helpen waarmaken.  In dat perspectief wil SALCO meewerken aan een organisatorische, pedagogische en bestuurlijke samenwerking die gedragen en doordacht is en waarin de uitgangspunten van ons pedagogisch project sterke bakens blijven.